نام و نام خانوادگی: مریم خلیل پور        
آدرس پست الکترونیکی:  m.khalilpour@umz.ac.ir
پست سازمانی: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن داخلی: 2881
نام و نام خانوادگی:علی اصغرنژاد سرایی 
آدرس پست الکترونیکی: asghar@umz.ac.ir
پست سازمانی: معاون مرکز
تلفن داخلی: 2882
 

 
نام و نام خانوادگی: کرشنا زمانی
آدرس پست الکترونیکی: k.zamani@umz.ac.ir
پست سازمانی: کارشناس فناوری اطلاعات، کارشناس توسعه پورتال دانشگاه
تلفن داخلی: 2883
 

 
نام و نام خانوادگی: بنفشه سعدآبادی
آدرس پست الکترونیکی:saadabadi@umz.ac.ir
پست سازمانی: کارشناس فراوری داده ها
تلفن داخلی: 2881
نام و نام خانوادگی: فرهاد اسدالله زاده
آدرس پست الکترونیکی: farhad@umz.ac.ir
پست سازمانی: کارشناسشبکه کامپیوتری دانشگاه
تلفن داخلی: 2886
 
نام و نام خانوادگی: سید جمال حسینی 
آدرس پست الکترونیکی: jhosseini@umz.ac.ir
پست سازمانی: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن داخلی: 2884
 

 
 
نام و نام خانوادگی: محسن خانپور
آدرس پست الکترونیکی:m.khanpour@umz.ac.ir
پست سازمانی: کارشناس بخش سخت افزار و مسئول تعمیرات سخت افزار
تلفن داخلی: 2885
 

 
نام و نام خانوادگی: مهدی جهانی   
آدرس پست الکترونیکی:m.jahani@umz.ac.ir
پست سازمانی: کارشناس بخش سخت افزار و نگهداری و پشتیبانی شبکه
تلفن داخلی: 2885
 
نام و نام خانوادگی: حامد غلامپور             
آدرس پست الکترونیکی:h.gholampour@umz.ac.ir   
پست سازمانی: کارشناس بخش سخت افزار و نگهداری و پشتیبانی شبکه
تلفن داخلی: 2884
نام و نام خانوادگی: حسین هاشمی           
آدرس پست الکترونیکی: 
پست سازمانی: کارشناس بخش سخت افزار و نگهداری و پشتیبانی شبکه
تلفن داخلی: 2885